Kezdőlap

Bemutatkozunk

Kapcsolatfelvétel

Termékeink

Ajánlott oldalak

Pénztárgépszalagok géptípusonként

Nyomtatvány

Elérhetőségünk:

Tóth & T Pénztárgépszalag és Hőpapír Nagykereskedelem

Telefonszám: 06-1/349-4746

Mobil:            06-20/353-4047, 06-20/225-1878

 

Tóth & T Kft.

        Pénztárgépszalag Nagykereskedelem

Pénztárgépnapló

1133. Budapest, Dráva u. 5/d.

Tel: 06-1/349-47-46    06-20/353-40-47

Szövegdoboz: © 2020 Tóth & T Kft. Pénztárgépszalag és hőpapír nagykereskedelem                                                                              Ajánlott felbontás: 1024 X 768

A pénztárgépnaplót a használó köteles a pénztárgép üzemelési helyén tartani.

Ha a pénztárgép értékesítésre kerül, akkor a korábbi tulajdonos köteles a pénztárgépnaplót az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni, míg az új tulajdonosnak új pénztárgépnaplót kell beszereznie.

A pénztárgépnapló 3 részből áll:

· Üzembe helyezés adatlap: ezt az adott felhasználónál először történő használatbavétel alkalmával kell kitölteni.

· Javítás és egyéb események adatlap: ide tartozik a pénztárgép üzembehelyezésén kívüli valamennyi esemény, mint például a pénztárgép meghibásodása, értékesítése, más telephelyre történő áttétele, használatból történő kivonás, stb.

Cserepénztárgépek adatai adatlap: ezt akkor kell kitölteni, ha a szerviz a felhasználó részére cserepénztárgépet biztosít.

Az Üzembehelyezési adatlap valamennyi pontját a szerviz köteles kitölteni. Az üzembehelyezési adatlapon az „Előző felhasználó neve, adószáma” rovatokat csak használt pénztárgép vásárlása esetén kell kitölteni.

A Javítás és egyéb események adatlapnál az egyes események sorszámát 1-től kezdődően növekvő sorrendben, valamint az 1. pontot (esemény megnevezése, dátuma) a pénztárgép használója tölti ki, a többit a szerviz. A szerviz köteles a szükséges adatokat pontosan és olvashatóan feltüntetni, ennek elmaradása esetén az ellenőrzés során felelősségre vonható.

Az egyes eseményeknél a rovatokat az alábbiak szerint kell kitölteni:

 

 

 

 

 

 

 

 

Javítás előtt a 3. pontban kell feltüntetni az adómemória állását. Ha meghibásodás miatt nem lehet megállapítani az adómemória állását, akkor az ellenőrző szalagon lévő, a meghibásodást megelőző utolsó blokkról kell a dátumot (időpontot) és a sorszámot feljegyezni. A szerviz köteles az utolsó zárásnál kiírt adómemória-állást és az azt követő forgalmat az ellenőrző szalagok alapján a 3. pontban rögzíteni és az adatnyerés módját a naplóba beírni.

A munkafolyamat, esemény részletes leírása rovatban (6. pont) javítás esetén röviden a munkafolyamatot, egyéb eseménynél (értékesítés, használatból történő kivonás, stb.) annak tényét kell rögzíteni. Ha a hiba csak műhelyben javítható, akkor azt is e rovatba kell beírni.

Ha a javítás során összeg kerül beütésre, akkor azt itt kell feltüntetni és a blokkot a pénztárgépet használónak meg kell őriznie.

E rovatban kell nyilatkozni arról is, hogy a plomba megbontásra került-e, vagy sem.

Ha az adómemória (fekete doboz) megtelt, akkor annak teljes információtartalmát - a legelsőtől a legutolsóig - ki kell nyomtatni. A kinyomtatott jelentést a pénztárgépet használónak meg kell őriznie az adó megállapításához való jog elévüléséig. A szerviz köteles a fekete doboz cseréje esetén ennek megtörténtét (dátumát) és a régi adómemória állását a gépnapló 3. pontjában feltüntetni.

A megtelt fekete dobozt a pénztárgépet használó köteles legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig (továbbiakban elévülési idő) megtartani . Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A javítás befejezése vagy a műhelyjavításból visszaszállítás után az adómemória-állást a szerviznek a gépnapló 5. pontjába kell beírnia.

Ha a szerviz a helyszínen nem javítható pénztárgép műhelybe vitele miatt cseregépet ad, úgy azt a 7. pontban jeleznie kell és ezzel egyidejűleg a cseregép adatait a napló végén található, „Cserepénztárgépek adatai” adatlapon kell feltüntetnie. A szerviz ezzel egyidejűleg köteles saját nyilvántartást vezetni az általa átadott cserepénztárgépek azonosító adatairól, valamint a gépek átadásának-visszavételének időpontjairól. A cseregépbe a szerviznek be kell programoznia a felhasználó adatait, majd visszaszállítás előtt azt törölnie kell. A cserepénztárgépbe ütött adatok összegét (gépálláskülönbséget) a javítás után visszakapott gépbe bevételként egy összegben be kell ütni. Ennek megtörténtét és az ezt követő adómemória állást a gépnaplóban fel kell tüntetni.

A 8. rovatba a helyszíni számla vagy munkaigazolás számát kell feltüntetni, amelyen a használó igazolja a pénztárgép működőképes állapotú átvételét.

A munkát végző műszerész a javítás befejeztével köteles a 9. pontba beírni nevét és pecsétnyomójának feliratát olvashatóan.

A használó és a szerviz-műszerész a munka végeztével kötelesek aláírásukkal igazolni a naplóba beírt adatok valódiságát.

A pénztárgépek javítását csak a forgalmazó által feljogosított és az APEH által engedélyezett szerviz szakemberei végezhetik. Bármely egyéb illetéktelen beavatkozás, illetve a plomba megsértése tilos. Ha a szerviz ezt tapasztalja, köteles jelezni a felhasználó szerint illetékes adóhatóságnak.

Kitöltési útmutató a pénztárgépnapló üzembe helyezés adatlap, javítás és egyéb események adatlap és a cserepénztárgép adatlap használatához. (3/1-3/3. sz. mellékletek adatlapjaihoz)

 

pénztárgép naplópénztárgép naplópénztárgép naplópénztárgép napló

            Magyarországon gyártott termék

Nekünk fontos az Ön véleménye

      Blog 1              Blog 2           Blog 3            Blog 4

Esemény

Kitöltési útmutató

Meghibásodás

Minden rovatot ki kell tölteni

Értékesítés

A 4., 5. pontok kivételével valamennyi rovat kitöltendő

Más telephelyre történő áttétel

A 2., 4., 5. pontok kivételével valamennyi rovat kitöltendő

Használatból történő kivonás

A 4., 5. pontok kivételével valamennyi rovat kitöltendő

Adómemória-csere

Minden rovatot ki kell tölteni